Általános szerződési feltételek


Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az


Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
cégjegyzékszám: 08 06 009574
adószám: 20937054-2-08
képviselő: Ambrits Tamás
telefon: +36-20-991-4011
e-mail: info@cmfx.hu,

a továbbiakban: Ambrits Bt. által üzemeltetett totalcommander.hu oldalon megrendelhető Total Commander regisztráció használatára vonatkozó feltételeket. Az AMBRITS Bt. és az Ügyfél közötti szerződés az Ügyfél által elküldött online megrendelővel és a megrendelt Total Commander regisztráció díjának megfizetésével jön létre. Az Ambrits Bt. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról az Ambrits Bt. körlevél formájában tájékoztatja az Ügyfeleket a megrendeléskor megadott e-mail elérhetőségükön.

A Total Commander regisztráció megrendelése

Az Ambrits Bt. által értékesített Total Commander regisztráció elérhető mindazon jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek számára, akik kitöltik és elküldik a www.totalcommander.hu weboldalán található megrendelő űrlapot. A megrendeléssel az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával jár el. A megrendelés folyamán az Ügyfél köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, a megrendelés visszautasításra kerül. A megrendelést és a díj megfizetését követően az Ügyfél e-mailben kapja meg a regisztrációhoz adatokat (kulcsfájl) és a regisztráció igazolását.


A Total Commander regisztrációs díj fizetés módja


A regisztrációs díjat az Ügyfél előre fizeti meg az Ambrits Bt. számára, a Barion (Barion ismertető) bankkátyás fizetéssel vagy kapott proforma alapján. A befizetést követően az Ambrits Bt. postai úton vagy e-számla formában megküldi az eredeti számlát az Ügyfél részére.

Az Ambrits Bt. kötelezettségei


Az AMBRITS BT. a megrendelést és a djfizetés követően az ügyfél rendelkezésére bocsájtja a Total Commander jogszerű használathoz szüksége kulcsfájlt és a regisztrációt igazoló PDF dokumentumot.

Felelősségkorlátozás


Az Ambrits Bt. az Ügyfél magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. Az Ambrits Bt. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett. Kizárt az Ambrits Bt. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. Az Ambrits Bt. szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Kártérítési felelősség


Az Ambrits Bt. jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb a regisztrációs díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

Ügyfél kötelezettségei


Az Ügyfél köteles az Ambrits Bt. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat az Ambrits Bt.-nek határidőre megfizetni. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. Az Ambrits Bt. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért.

Vitás kérdések rendezése


Az Ügyfél esetleges panaszaival az Ambrits Bt.-t az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

telefon: +36-20-961-4011
e-mail: info@totalcommander.hu

Telefonon az Ügyfelek hétköznap 8.00 és 17.00 óra között kereshetik fel az Ambrits Bt. ügyfélszolgálatát. Az Ambrits Bt.-nek és Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Sopron Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.